Để thực hiện CCHC, hiện đại hóa đạt hiện quả cao, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó, đơn vị ban hành đầy đủ các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC được KBNN, UBND TP. Hồ Chí Minh phân công tại các văn bản chỉ đạo, điều hành.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực KBNN, hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, rà soát, xây dựng Kế hoạch khắc phục, cải thiện Chỉ số CCHC và Chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh; tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện đúng quy định.

Năm 2023, KBNN TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra CCHC lồng ghép với Kế hoạch kiểm tra nội bộ và kiểm tra trật tự nội vụ của đơn vị. KBNN TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện 24/24 cuộc kiểm tra nội bộ theo kế hoạch; kết quả, các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ CCHC trong năm; niêm yết, công khai và giải quyết TTHC đúng theo quy định; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Cùng với đó, KBNN TP. Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn Thành phố.

Đơn vị niêm yết, công khai đầy đủ 11 TTHC thuộc lĩnh vực KBNN theo quy định; rà soát quy định TTHC tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ; Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, kết quả chưa phát hiện các vấn đề phát sinh qua kết quả rà soát.

Đặc biệt, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện số hóa 100% hồ sơ kiểm soát chi NSNN; cải tiến quy trình làm việc theo Hệ thống Quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, nâng cao hiệu quả thực thi TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp. KBNN TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và giải quyết 1.270.776 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, TTHC được giải quyết đúng hạn đạt trên 99,99%.