Phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo ATVSLĐ
Ngày 13/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023; thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024.