Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ven sông Hàn và bờ Đông Đà Nẵng đẩy mạnh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Đà Nẵng: Khu công nghệ cao thu hút nhiều dự án có quy mô

Nhân dịp này, Nhóm công tác chung Đà Nẵng – Nhóm Ngân hàng Thế giới (DWG) đã chính thức ra mắt. Mục tiêu của DWG là đưa ra một hệ thống hợp tác có tổ chức với Đà Nẵng để giúp thành phố đạt được các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

DWG tạo ra một hệ thống cộng tác có cấu trúc rõ ràng để xác định các thách thức và các lĩnh vực ưu tiên. Năm nhóm kỹ thuật được thành lập trong khuôn khố DWG bao gồm: “Phát triển các-bon thấp và giao thông đô thị bền vững” do Sở Công Thương chủ trì; “Chuyến đối số” do Sở Thông tin và Truyền Thông chủ trì; “Quản lý rủi ro khí hậu và thiên tai” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì; “Kinh tế tuần hoàn” do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì và “Quản lý tài chính công” do Sở Tài chính chủ trì.

Đà Nẵng là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác, hỗ trợ của WB
Đà Nẵng là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác, hỗ trợ của WB

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho rằng: Với chương trình hợp tác, hai bên đã và đang đi đúng lộ trình. Công tác tổ chức thực hiện điều phối và theo dõi được đề cập trong sổ tay hướng dẫn hoạt động của Nhóm công tác chung. Bên cạnh đó, các kế hoạch hành động cho từng nhóm kỹ thuật được chuẩn bị để bảo đảm tính hiệu quả và trách nhiệm xuyên suốt giai đoạn thực hiện của Nhóm công tác chung.

Kết thúc chương trình hợp tác trên, Đà Nẵng sẽ đạt được 5 mục tiêu cơ bản gồm: quản lý rủi ro; phát triển các-bon thấp và giao thông đô thị bền vững; chuyển đổi số; kinh tế tuần hoàn và quản lý tài chính công.